Realitná kancelária Reality Východ. Kontaktujte nás

GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. OBSAH A ÚČEL DOKUMENTU

II. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV – SPROSTREDKOVATEĽ, KTO SME A AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Reality Východ s.r.o., IČO: 46313630, so sídlom Južná trieda 4B, 040 01 Košice. Spoločnosť zapísaná v OR OS KE I, odd.Sro, vložka číslo: 28264/V (ďalej len “Správca“)

Kontaktný e-mail: info@realityvychod

III. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME A AKO ICH ZÍSKAVAME?

Spracúvame údaje, ktoré nám sami poskytnete. V konkrétnych prípadoch môže ísť hlavne o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na webových stránkach, poskytnutím údajov pri príprave zmlúv a súvisiacich dokumentov a v súvislosti s realizáciou zmlúv (tj. v súvislosti s poskytnutím služieb), pri osobnom kontakte, telefonicky, písomne, e-mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (sms správy, správy v aplikáciách typu Skype, Facebook a FB messenger).

Spracúvame i údaje, ktoré sami zverejníte na internete a hlavne na sociálnych sieťach (napr. Facebook, Instagram, Linkedin) a údaje z verejných registrov (hlavne pre použitie či kontrolu Vašich identifikačných údajov do zmlúv).

Pokiaľ pre spracovanie niektorých osobných údajov pre konkrétne účely spracovania musíme mať Váš súhlas, potom takéto údaje k danému účelu spracúvame len s Vaším súhlasom.

Údaje nám poskytujete zásadne dobrovoľne a len v niektorých prípadoch by sme Vám bez poskytnutia údajov neboli schopní poskytnúť niektoré naše služby. Na to Vás vždy dopredu upozorníme. Povinne nám údaje poskytujete jedine v prípadoch, kedy nám to priamo prikazuje zákon.

Osobné údaje môžu patriť do kategórie „bežných osobných údajov“ alebo môže ísť o zvláštne kategórie údajov, tj. citlivé údaje, kedy pre ich spracovanie stanovujú právne predpisy prísnejšie podmienky.

A. Bežné osobné údaje, ktoré spracúvame:

Meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, IČO, bankové spojenie, telefónne číslo, e-mail, informácie o objednaných službách, informácie o tom, aké služby sme vám poskytli.

B. Zvláštne kategórie osobných údajov („CITLIVÉ“ osobné údaje), ktoré spracúvame:

Citlivé osobné údaje nespracúvame a ak by sme ich potrebovali spracúvať, budeme Vás o tom dopredu informovať.

IV. K AKÝM ÚČELOM OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME, PO AKÚ DOBU A ČO NÁS K TOMU OPRÁVŇUJE?
A. Spracúvanie osobných údajov za účelom uzavrenia zmluvy a plnenie zmluvných povinností

Aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu, dodať Vám objednané služby a viesť s Vami s tým súvisiacu komunikáciu, spracúvame tieto bežné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, IČO, bankové spojenie, telefónne číslo a e-mail.

Právnym titulom (oprávnením) pre spracúvanie týchto údajov, je priamo plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzavretej medzi nami. Takýmito povinnosťami môže byť dodanie služieb, zaslanie konkrétnych pokynov pred podpisom zmluvy a pod. Pritom nemusí ísť konkrétne o zmluvu uzavretú v klasickej papierovej – tlačenej podobe, vlastnoručne podpísanej. Môže ísť napr. o zmluvu uzavretú ústne, po telefóne, alebo vyplnením a odoslaním formulára na webovej stránke a našim potvrdením takejto objednávky.

K tomuto účelu osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu, sú niektoré údaje uchovávané pre účely plnenia právnych povinností, alebo pre účely oprávneného záujmu, ako sa dočítate v ďalších častiach tohto dokumentu.

B. Spracúvanie osobných údajov pre splnenie povinností z účtovných, daňových a ďalších právnych predpisov

V súvislosti s hlavným účelom spracovania môžu byť osobné údaje spracúvané na ďalšie účely v rozsahu, v akom to od sprostredkovateľa vyžadujú právne predpisy (napr. povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, alebo povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve a daňových zákonov).

V týchto prípadoch je právnym základom na spracovanie osobných údajov plnenie zákonných povinností Sprostredkovateľa. Podľa zákona č.297/2008 Z.z. má Sprostredkovateľ povinnosť spracúvať osobné údaje na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Doba, počas ktorej sú údaje spracúvané, je stanovená priamo príslušnými právnymi predpismi, ktoré nám povinnosť spracúvania údajov ukladajú.

C. Spracúvanie osobných údajov pre účely našich oprávnených záujmov

Oprávnený záujem môže znamenať viacero rôznych situácií. Preto vás informujeme o oprávnených záujmoch, pre ktoré osobné údaje spracúvame:

V. SPRÍSTUPNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

V súvislosti s naplnením cieľov Zmlúv môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu tretím osobám, napr. okresnému úradu, advokátovi, notárovi, znalcovi, finančnému sprostredkovateľovi.

VI. INFORMÁCIE O VAŠICH PRÁVACH V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo:

V rámci spracúvania Vašich osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

VII. ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE UPLATNENIE VAŠICH PRÁV

V prípade, že budete mať ďalšie dotazy k spracúvaniu Vašich osobných údajov u nás, môžete nás kontaktovať na e-maily: info@realityvychod.sk. Správou na tento e-mail, alebo zaslaním písomnej požiadavky na našu adresu uvedenú v úvodnej časti tohto dokumentu, môžete priamo uplatniť Vaše práva, o ktorých píšeme v článku vyššie (Informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov). Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pre účely overenia toho, že požiadavka je uplatnená naozaj Vašou osobou, Vás môžeme ešte kontaktovať a Vašu totožnosť a požiadavku si primeraným spôsobom overiť. To isté platí i pre prípadnú telefonickú a obdobnú komunikáciu.

Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete vždy na stránkach www.realityvychod.sk. Toto znenie je účinné od 1.5. 2018