Realitná kancelária Reality Východ. Kontaktujte nás

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY SPROSTREDKOVANIA

Schválené Realitnou úniou Slovenskej republiky

Reality Východ s.r.o., Južná trieda 4B, 040 01 Košice

Tieto podmienky sú v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č.2011/83/EÚ z 25.októbra 2011 o právach spotrebiteľov, s právnymi predpismi Slovenskej republiky a najvyššími štandardami korektného sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností.

Článok I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.     Tieto Všeobecné podmienky sprostredkovania (ďalej len „Podmienky“ alebo „VPS“)   

          upravujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa a Záujemcu v súvislosti so  

          sprostredkovaním  kúpy, predaja, nájmu alebo prenájmu nehnuteľností, vyplývajúce   

          z uzatvorenej Dohody o sprostredkovaní (ďalej aj ako „Dohoda“), ktorej časť obsahu 

          je určená odkazom na tieto Podmienky. Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou 

          Dohody. Právne vzťahy založené Dohodou sa riadia ustanoveniami Dohody,  

          ustanoveniami týchto Podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia 

          Dohody majú prednosť pred ustanoveniami týchto Podmienok.

1.2.    Právne vzťahy upravené týmito Podmienkami sa spravujú príslušnými ustanoveniami  

          zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Článok II.

VÝKLAD POJMOV

2.1.      Pojmy uvedené v tomto Článku veľkým začiatočným písmenom majú v týchto  

             Podmienkach alebo v iných dokumentoch, ktorých sa tieto Podmienky týkajú, význam 

             uvedený v tomto Článku, pokiaľ nie je v týchto Podmienkach alebo v iných 

             dokumentoch uvedené inak. 

Dohoda – Dohoda o sprostredkovaní (sprostredkovateľská zmluva), na základe ktorej sa Sprostredkovateľ zaväzuje obstarať  Záujemcovi za províziu uzavretie Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo Nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť s treťou osobou a Záujemca sa zaväzuje Sprostredkovateľovi zaplatiť províziu vtedy, ak bol výsledok dosiahnutý pričinením Sprostredkovateľa.

Nájomná zmluva – zmluva, na základe ktorej prenajímateľ prenecháva Nehnuteľnosť, alebo jej časť do užívania tretej osobe (nájomcovi) za dohodnutú odplatu (nájomné). Za Nájomnú zmluvu sa považuje aj podnájomná zmluva, alebo akákoľvek iná zmluva, ktorou Záujemca prenecháva Nehnuteľnosť tretej osobe do dočasného užívania.

Nehnuteľnosť – nehnuteľnosť určená (alebo druhovo charakterizovaná) v bode (B) Dohody.

Nevýhradné sprostredkovanie – forma sprostredkovania, pri ktorej je Záujemca oprávnený uzatvoriť sprostredkovateľskú zmluvu aj s inými osobami ako Sprostredkovateľom, alebo si zabezpečiť  uzatvorenie samotnej Zmluvy aj svojpomocne. Na nevýhradné  sprostredkovanie sa ustanovenia bodu 7.3. a bodu 10.4. týchto Podmienok nevzťahujú.

Paušálna náhrada výdavkov – paušalizovaná kompenzácia, ktorá predstavuje všetky výdavky, ktoré Sprostredkovateľovi vznikli v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z Dohody. Paušálna náhrada výdavkov predstavuje najmä výdavky za inzerciu a zabezpečenú odbornú pomoc, vrátane právnej asistencie, poskytnutej advokátskou kanceláriou. Ak sa Strany nedohodli inak, Paušálna náhrada výdavkov je vo výške osemdesiatich percent z hodnoty provízie Sprostredkovateľa, ktorá je určená v bode (C) Dohody. Strany vyhlasujú, že takto určená Paušálna náhrada výdavkov je dostatočná a primeraná.

Realitné služby – sprostredkovanie uzavretia Zmluvy.

Sprostredkovateľ – zmluvná strana Dohody o sprostredkovaní, ktorá je rovnomenne označená aj v Dohode.

Strana (v množnom čísle Strany) – zmluvná strana (strany) Dohody, t.j. Sprostredkovateľ a/alebo Záujemca.

Vážny dôvod – taký dôvod na strane zmluvnej Strany, ktorý má z objektívnych príčin za následok priame znemožnenie plnenia povinnosti určenej v Dohode alebo Podmienkach. Medzi vážne dôvody patria vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav, hospitalizácia Strany po dobu dlhšiu ako desať dní, ťažká ujma na zdraví Strany, úmrtie príbuzného Strany v priamom rade, súrodenca, manžela/manželky, druha/družky. Medzi Vážne dôvody nepatria také dôvody, o ktorých Strana pred uzavretím Dohody vedela, alebo mohla Vážny dôvod alebo jeho následky predpokladať.

Výhradné sprostredkovanie – forma sprostredkovania dohodnutá na dobu určitú, počas ktorej je na základe vôle Záujemcu jedinou osobou oprávnenou sprostredkovať predaj Nehnuteľnosti  Sprostredkovateľ, tak ako to ustanovuje Dohoda o sprostredkovaní. Ak sa Strany nedohodnú inak, pri výhradnom sprostredkovaní nie je Záujemca oprávnený zabezpečiť si uzatvorenie  Zmluvy prostredníctvom tretej osoby (napr. iného sprostredkovateľa) alebo svojpomocne. Ustanovenia bodu 7.3. a bodu 10.4. týchto Podmienok sú účinné a pre obe Strany Dohody záväzné len počas obdobia trvania výhradného sprostredkovania.

Záujemca – zmluvná strana Dohody o sprostredkovaní, ktorá je rovnomenne označená aj v Dohode.

Zmluva – Zmluva o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo Nájomná zmluva na Nehnuteľnosť medzi Záujemcom a treťou osobou.

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti – akákoľvek odplatná alebo bezodplatná zmluva, výsledkom ktorej je prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo prevod obchodného podielu alebo majetkovej účasti v spoločnosti, ktorá je vlastníkom Nehnuteľnosti.

Článok III.

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA

3.1.      Sprostredkovateľ sa zaväzuje obstarať  Záujemcovi za províziu uzavretie Zmluvy 

             v súlade s podmienkami ustanovenými v Dohode.

3.2.      Sprostredkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou  

             a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3.3.      Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať  Záujemcovi všetky 

             dôležité skutočnosti súvisiace so sprostredkovaním, najmä skutočnosti, ktoré môžu 

             ovplyvniť  rozhodnutie  Záujemcu uzavrieť  Zmluvu.

3.4.      Rozsah služieb, ktoré poskytuje Sprostredkovateľ  Záujemcovi, je uvedený v bode (E) 

             Dohody.

3.5.      Sprostredkovateľ zodpovedá za vady Realitných služieb podľa § 622 a § 623 

             Občianskeho zákonníka. Informácia o postupoch uplatňovania a vybavovania 

             reklamácií, sťažností a podnetov sa nachádza na viditeľnom mieste v kancelárskych   

             priestoroch Sprostredkovateľa a na webovom sídle Sprostredkovateľa:

             www.realityvychod.sk.

3.6.      Sprostredkovateľ nezodpovedá Záujemcovi za splnenie záväzkov tretích osôb 

             z uzavretých Zmlúv.

Článok IV.

POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA

pri sprostredkovaní predaja alebo prenájmu Nehnuteľnosti

4.1.      Sprostredkovateľ je povinný aktívne vyhľadávať tretie osoby, ktoré majú záujem 

             uzavrieť so Záujemcom Zmluvu.

4.2.      Za účelom vyhľadávania tretích osôb, ktoré majú záujem uzavrieť so Záujemcom   

             Zmluvu, je Sprostredkovateľ povinný zverejniť ponuku Nehnuteľností v elektronických   

             a/alebo tlačených inzertných médiách. Výber inzertných médií určuje 

             Sprostredkovateľ. Sprostredkovateľ je taktiež povinný propagovať Nehnuteľnosť aj 

             ďalšími spôsobmi dohodnutými so Záujemcom.

4.3.      Strany sa dohodli, že v prípade ponuky Nehnuteľnosti na predaj bude  

             Sprostredkovateľ nehnuteľnosť ponúkať za Záujemcom požadovanú cenu pripočítajúc 

             províziu Sprostredkovateľa, tak ako je uvedené v bode (C) ods. 1) Dohody a v prípade 

             ponuky Nehnuteľnosti na prenájom, bude Sprostredkovateľ Nehnuteľnosť ponúkať za 

             Záujemcom požadovanú cenu (mesačného) nájomného pripočítajúc Záujemcom 

             požadovanú cenu energií, tak ako je uvedené v bode (C) ods. 2) Dohody.

4.4.      Sprostredkovateľ sa v prípade prevzatia kľúčov od Nehnuteľnosti zaväzuje:

             a) kľúče starostlivo opatrovať a chrániť pred stratou, poškodením, odcudzením alebo 

                  zničením,

             b) pri návšteve Nehnuteľnosti dbať o poriadok a pokoj v Nehnuteľnosti,

             c) navštevovať Nehnuteľnosť iba v súvislosti s vykonávaním činností podľa Dohody, 

                 pričom je povinný dbať na to, aby počas návštevy/obhliadky nevznikla na 

                 Nehnuteľnosti žiadna škoda,

             d) pri odchode starostlivo nehnuteľnosť uzamknúť a zabezpečiť ju proti 

                  neoprávnenému zásahu.

4.5.      Prevzatie kľúčov potvrdia Strany v preberacom protokole.

Článok V.

POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA

pri sprostredkovaní kúpy alebo nájmu Nehnuteľnosti

5.1.      Sprostredkovateľ je povinný aktívne vyhľadávať  tretie osoby – vlastníkov 

             Nehnuteľnosti, ktoré majú záujem uzavrieť so Záujemcom Zmluvu.

5.2.      Strany sa dohodli, že v prípade záujmu o kúpu Nehnuteľnosti bude Sprostredkovateľ 

             hľadať Nehnuteľnosť za Záujemcom akceptovanú cenu, tak ako je uvedené v bode (C) 

             ods.1) Dohody a v prípade záujmu o nájom Nehnuteľnosti bude Sprostredkovateľ 

             hľadať Nehnuteľnosť za Záujemcom akceptovanú cenu (mesačného) nájomného 

             vrátane ceny energií, tak ako je uvedené v bode (C) ods.2) Dohody.

Článok VI.

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZÁUJEMCU

6.1.      Záujemca sa zaväzuje Sprostredkovateľovi zaplatiť províziu vtedy, ak bola Zmluva 

             uzatvorená s pričinením Sprostredkovateľa, tak ako to vyplýva z Dohody.

6.2.      Záujemca je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať Sprostredkovateľovi všetky 

             dôležité skutočnosti súvisiace so sprostredkovaním, najmä skutočnosti, ktoré môžu 

             ovplyvniť rozhodnutie Záujemcu uzavrieť Zmluvu.

6.3.      Záujemca je povinný poskytnúť Sprostredkovateľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť 

             na dosiahnutie výsledku Dohody.

6.4.      Záujemca je povinný na vyžiadanie Sprostredkovateľa odovzdať Sprostredkovateľovi 

             všetky dokumenty a podklady, ktoré Sprostredkovateľ potrebuje na splnenie 

             predmetu Dohody.

Článok VII.

POVINNOSTI ZÁUJEMCU

pri sprostredkovaní predaja alebo prenájmu Nehnuteľnosti

7.1.      Záujemca je povinný sprístupniť Nehnuteľnosť pre tretie osoby, ktoré prejavili záujem  

             o osobnú obhliadku Nehnuteľnosti. Záujemca je zároveň povinný na vyžiadanie  

             predložiť Sprostredkovateľovi všetky dokumenty, z ktorých vyplýva oprávnenie  

             Záujemcu disponovať s Nehnuteľnosťou.

7.2.      Záujemca je povinný umožniť prístup do Nehnuteľnosti pre osoby, ktoré konajú 

             v mene Sprostredkovateľa (ďalej iba „Maklér“), súdnych znalcov a iných odborne 

             zdatných osôb a umožniť im vykonanie úkonov, ktoré sú nevyhnutné na získanie 

             podrobných údajov o Nehnuteľnosti.

7.3.      Ak bolo Stranami dohodnuté výhradné sprostredkovanie, Záujemca sa zaväzuje, že    

             počas doby trvania výhradného sprostredkovania neuzavrie zmluvu 

             o sprostredkovaní, sprostredkovateľskú zmluvu, zmluvu o obstaraní predaja veci a ani 

             žiadnu inú obdobnú zmluvu, ktorej predmetom by bolo sprostredkovanie prevodu 

             vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo prenájmu nehnuteľnosti. V opačnom 

             prípade sa Záujemca zaväzuje uhradiť Sprostredkovateľovi Paušálnu náhradu 

             výdavkov, ktorá je vypočítaná zo sumy provízie určenej v bode (C) ods.1) Dohody 

             s názvom „Finančné podmienky v prípade PREDAJA Nehnuteľnosti“, v kolónke 

             „Provízia Sprostredkovateľa“ za predpokladu, že je predmetom sprostredkovania 

             predaj Nehnuteľnosti; alebo uhradiť Sprostredkovateľovi Paušálnu náhradu výdavkov, 

             ktorá je vypočítaná zo sumy provízie určenej v bode (C) ods.2) Dohody s názvom 

             „Finančné podmienky v prípade PRENÁJMU Nehnuteľnosti“, v kolónke „Provízia 

             Sprostredkovateľa“ za predpokladu, že je predmetom sprostredkovania prenájom 

             Nehnuteľnosti. Strany vyhlasujú, že výška Paušálnej náhrady výdavkov je vzhľadom na 

             zvýšené výdavky a aktivitu Sprostredkovateľa pri výhradnom sprostredkovaní 

             primeraná, keďže Sprostredkovateľ v prípade výhradného sprostredkovania 

             vynakladá výrazne vyššie výdavky na inzerciu a súvisiace služby.

7.4.      Paušálna náhrada výdavkov určená v bode 7.3. je splatná na účet Sprostredkovateľa 

             najneskôr v lehote do 10 dní od doručenia výzvy adresovanej Záujemcovi.

7.5.      Ak Sprostredkovateľ vykoná obhliadku Nehnuteľnosti s treťou osobou, ktorá bola 

             Záujemcovi už skôr predstavená (napr. iným sprostredkovateľom), je Záujemca 

             povinný o tom Sprostredkovateľa písomne informovať (napr. na protokole 

             o vykonanej obhliadke) a to bezodkladne, najneskôr na prvej obhliadke tretej osoby 

             so Sprostredkovateľom; v opačnom prípade platí, že tretia osoba je Záujemcovi 

             neznáma.

Článok VIII.

POVINNOSTI ZÁUJEMCU

pri sprostredkovaní kúpy alebo nájmu Nehnuteľnosti

8.1.      Ak Sprostredkovateľ vykoná so Záujemcom obhliadku Nehnuteľnosti, ktorá bola 

             Záujemcovi už skôr predstavená inou osobou (napr. iným sprostredkovateľom), je 

             Záujemca povinný o tom Sprostredkovateľa písomne informovať (napr. na protokole 

             o vykonanej obhliadke) a to bezodkladne, najneskôr na prvej obhliadke so 

             Sprostredkovateľom; v opačnom prípade platí, že Nehnuteľnosť je Záujemcovi 

             neznáma.

Článok IX.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O PROVÍZII

9.1.      Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu v deň podpisu Zmluvy.

9.2.      Provízia je splatná pri podpise Zmluvy.

9.3.      Akékoľvek vzájomné splatné finančné nároky, ktoré medzi Stranami vzniknú, možno 

             jednostranne započítať.

9.4.      Platba provízie sa uskutočňuje bezhotovostným platobným stykom alebo v hotovosti.   

             Záujemca je oprávnený vyplatiť províziu v hotovosti len oprávnenej osobe 

             Sprostredkovateľa.

9.5.      Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj za predpokladu, že k podpisu Zmluvy došlo 

             po skončení platnosti Dohody, ak k uzavretiu Zmluvy došlo v súvislosti s činnosťou 

             Sprostredkovateľa.

9.6.      Sprostredkovateľovi vzniká nárok na Paušálnu náhradu výdavkov, ak Záujemca 

             napriek prejavenému záujmu a predbežnému (napríklad ústnemu) súhlasu uzavrieť 

             Zmluvu, napokon odmietol bez Vážneho dôvodu uzavrieť Zmluvu alebo budúcu 

             Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti (predstieraný záujem predať 

             alebo kúpiť Nehnuteľnosť).

9.7.      Paušálna náhrada výdavkov určená v bode 9.6. je splatná na účet Sprostredkovateľa 

             najneskôr v lehote do 10 dní od doručenia výzvy adresovanej Záujemcovi.

Článok X.

PROVÍZIA

pri sprostredkovaní predaja alebo prenájmu Nehnuteľnosti

10.1.      Ak je predmetom sprostredkovania  predaj Nehnuteľnosti, výška provízie 

               Sprostredkovateľa je určená v bode (C) ods.1) Dohody v časti s názvom „Finančné 

               podmienky v prípade PREDAJA Nehnuteľnosti“, časť „Provízia Sprostredkovateľa“. 

               Ak je predmetom sprostredkovania prenájom Nehnuteľnosti, výška provízie 

               Sprostredkovateľa je určená v bode (C) ods.2) Dohody v časti s názvom „Finančné 

               podmienky v prípade PRENÁJMU Nehnuteľnosti“ časť „Provízia Sprostredkovateľa“. 

               Strany prehlasujú, že tento spôsob dojednania sprostredkovateľskej provízie je 

               dostatočne zrozumiteľný a určitý. 

10.2.      Ak dôjde k zníženiu Záujemcom požadovanej ceny za predaj Nehnuteľnosti pod  

               sumu uvedenú v bode (C) ods.1) Dohody (v časti „Záujemcom požadovaná cena“), 

               ostáva Sprostredkovateľovi nárok na províziu zachovaný, a to vo výške ako je určená 

               v bode (C) ods.1) Dohody v časti „Provízia Sprostredkovateľa“, ak sa Strany 

               nedohodli inak. Ak dôjde k zníženiu Záujemcom požadovanej ceny za prenájom 

               Nehnuteľnosti pod sumu uvedenú v bode (C) ods. 2) Dohody (v časti „Záujemcom 

               požadovaná cena nájomného“), ostáva Sprostredkovateľovi nárok na províziu 

               zachovaný, a to vo výške ako je určená v bode (C) ods. 2) Dohody v časti „Provízia 

               Sprostredkovateľa“, ak sa Strany nedohodli inak.

10.3.      Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie bez ďalšej 

               súčinnosti Sprostredkovateľa Zmluvu s treťou osobou, ktorú mu označil 

               Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy (napr. tak, že 

               s touto osobou vykonal obhliadku Nehnuteľnosti). Sprostredkovateľovi vzniká nárok 

               na províziu rovnako v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je 

               majetkovo alebo personálne prepojená s osobou, ktorú mu označil Sprostredkovateľ 

               ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na 

               províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je blízkou osobou 

               k osobe, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto 

               Zmluvy.

10.4.       V prípade, ak je v bode (D) Dohody označené výhradné sprostredkovanie pri predaji 

               Nehnuteľnosti a Záujemca uzavrie Zmluvu na Nehnuteľnosť  bez akejkoľvek 

               súvislosti s činnosťou Sprostredkovateľa počas účinnosti  výhradného 

               sprostredkovania podľa bodu (D) Dohody, alebo ak Záujemca bez vážnych dôvodov 

               odmietne uzatvoriť Zmluvu s treťou osobou, zaväzuje sa Záujemca uhradiť 

               Sprostredkovateľovi Paušálnu náhradu výdavkov, ktorá je vypočítaná zo sumy 

               provízie určenej v bode (C) ods. 1) Dohody s názvom „Finančné podmienky v prípade 

               PREDAJA Nehnuteľnosti“, v kolónke „Provízia Sprostredkovateľa“. V prípade, ak je 

               v bode (D) Dohody označené výhradné sprostredkovanie pri prenájme    

               Nehnuteľnosti a Záujemca uzavrie Nájomnú zmluvu alebo obdobnú zmluvu na 

               Nehnuteľnosť bez akejkoľvek súvislosti s činnosťou Sprostredkovateľa v čase    

               účinnosti výhradného sprostredkovania podľa bodu (D) Dohody, zaväzuje sa  

               Záujemca uhradiť Sprostredkovateľovi Paušálnu náhradu výdavkov, ktorá je 

               vypočítaná zo sumy provízie určenej v bode (C) ods. 2) Dohody v časti „Finančné 

               podmienky v prípade PRENÁJMU Nehnuteľnosti“, v kolónke „Provízia 

               Sprostredkovateľa“. Strany vyhlasujú, že výška Paušálnej náhrady výdavkov je 

               vzhľadom na zvýšené výdavky a aktivitu Sprostredkovateľa pri výhradnom 

               sprostredkovaní primeraná. 

10.5.      Paušálna náhrada výdavkov určená v bode 10.4. je splatná na účet 

               Sprostredkovateľa najneskôr v lehote 10 dní od doručenia výzvy adresovanej 

               Záujemcovi.

Článok XI.

PROVÍZIA

Pri sprostredkovaní kúpy alebo nájmu Nehnuteľnosti

11.1.      Ak je predmetom sprostredkovania kúpa Nehnuteľnosti, výška provízie  

               Sprostredkovateľa je určená v bode (C) ods. 1) Dohody v časti s názvom „Finančné  

               podmienky v prípade KÚPY Nehnuteľnosti“, časť „Provízia Sprostredkovateľa“. Ak je 

               predmetom sprostredkovania nájom Nehnuteľnosti, výška provízie 

               Sprostredkovateľa je určená v bode (C) ods. 2) Dohody v časti s názvom „Finančné 

               podmienky v prípade NÁJMU Nehnuteľnosti“, časť „Provízia Sprostredkovateľa“. 

               Strany prehlasujú, že tento spôsob dojednania sprostredkovateľskej provízie je 

               dostatočne zrozumiteľný a určitý.

11.2.      Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie bez ďalšej 

               súčinnosti Sprostredkovateľa Zmluvu s treťou osobou, ktorú mu označil 

               Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy (napr. tak, že 

               vykonal obhliadku Nehnuteľnosti vo vlastníctve tejto osoby). Sprostredkovateľovi 

               vzniká nárok na províziu rovnako v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, 

               ktorá je majetkovo alebo personálne prepojená s osobou, ktorú mu označil 

               Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy. 

               Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie 

               Zmluvu s osobou, ktorá je blízkou osobou k osobe, ktorú mu označil 

               Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy.

11.3.      V prípade sprostredkovania kúpy alebo nájmu Nehnuteľnosti ostáva nárok na 

               províziu Sprostredkovateľovi zachovaný aj v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu na 

               takú Nehnuteľnosť, ktorá mu bola predstavená Sprostredkovateľom, hoci jej 

               parametre sú odlišné od tých, ktoré Záujemca ako požadované uviedol 

               Sprostredkovateľovi alebo boli definované v prílohe č.1 Dohody.

11.4.      Sprostredkovateľ je oprávnený vyžiadať si od Záujemcu pri uzavretí Dohody zálohu 

               na úhradu Paušálnej náhrady výdavkov alebo provízie.

Článok XII.

DORUČOVANIE A KOMUNIKÁCIA

12.1.      Písomnosti sa doručujú druhej Strane na adresu uvedenú v Dohode, prípadne na inú 

               adresu, ktorú táto Strana výslovne uviedla ako doručovaciu adresu. Za deň 

               doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy adresát písomnosť prevzal alebo deň, 

               kedy adresát odmietol písomnosť prevziať alebo deň, kedy sa písomnosť vrátila 

               odosielateľovi ako nedoručená

12.2.      Komunikácia medzi Stranami prebieha prednostne e-mailom (na adresy uvedené 

               v Dohode) alebo telefonicky. Druhou stranou vyjadrený súhlas v e-mailovej správe 

               sa považuje za doplnenie alebo zmenu Dohody. E-mailová správa sa považuje za 

               doručenú v nasledujúci deň po jej odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín 

               doručenia.

12.3.      Výpoveď nie je možné doručovať elektronickými komunikačnými prostriedkami.

12.4.      Strana, ktorá zmenila svoju adresu, je povinná bez zbytočného odkladu o tejto 

               skutočnosti informovať druhú Stranu.

Článok XIII.

ZÁNIK DOHODY

13.1.      Dohoda zaniká splnením jej predmetu, dohodou strán, písomnou výpoveďou, 

               odstúpením, príp. zánikom Sprostredkovateľa bez právneho nástupcu.

13.2.      V prípade, ak si Strany v Dohode dojednali nevýhradné sprostredkovanie, je každá zo 

               strán Dohody oprávnená Dohodu kedykoľvek písomne vypovedať.

13.3.      V prípade, ak si Strany v Dohode dojednali výhradné sprostredkovanie, môže 

               niektorá zo Strán túto Dohodu vypovedať najskôr po uplynutí doby, na ktorú bolo 

               výhradné sprostredkovanie dojednané a pred uplynutím tejto doby iba v prípade, ak 

               je Sprostredkovateľ preukázateľne nečinný.

13.4.      Výpoveď je účinná dňom doručenia písomnej výpovede druhej Strane Dohody, príp. 

               neskorším dňom, ak je vo výpovedi uvedený neskorší deň.

13.5.      Záujemca má právo odstúpiť od tejto Dohody bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. 

               Lehota na odstúpenie od Dohody uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia Dohody. 

               Pri uplatnení práva na odstúpenie od Dohody Záujemca zašle Sprostredkovateľovi 

               oznámenie o odstúpení od tejto Dohody (napríklad prostredníctvom pošty alebo e-

               mailom) na adresu Sprostredkovateľa uvedenú v Dohode. Lehota na odstúpenie od 

               Dohody je zachovaná, ak Záujemca zašle oznámenie o uplatnení práva na    

               odstúpenie od Dohody pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Dohody. 

13.6.      Po odstúpení od Dohody Sprostredkovateľ vráti Záujemcovi všetky platby, ktoré 

               Záujemca uhradil Sprostredkovateľovi v súvislosti s uzavretím Dohody. Platby budú 

               Záujemcovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy 

               bolo Sprostredkovateľovi doručené oznámenie o odstúpení od tejto Dohody. 

               Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký pri platbe použil 

               Záujemca, ak Záujemca výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia platieb, a to 

               bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

13.7.      Ak Záujemca požiadal o začatie poskytovania realitných služieb počas lehoty na 

               odstúpenie od Dohody, má povinnosť uhradiť Sprostredkovateľovi cenu za skutočne 

               poskytnuté plnenia do dňa, kedy Sprostredkovateľovi bolo doručené oznámenie 

               o odstúpení od tejto Dohody.

13.8.      Záujemca nemôže odstúpiť od Dohody, ak sa poskytovanie Realitných služieb začalo 

               s výslovným súhlasom Záujemcu a Záujemca vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, 

               že vyjadrením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí Realitných služieb právo   

               na odstúpenie od Dohody, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Realitných služieb.

Článok XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1.      Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú.

14.2.      Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.

14.3.      Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo strán Dohody. 

               Akékoľvek zmeny a dodatky k Dohode je možné vykonať iba po dohode strán 

               a výlučne v písomnej podobe.

14.4.      Záujemca berie na vedomie, že jeho osobné údaje sú spracované v súlade so  

               zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení  

               niektorých zákonov a podľa ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

               (EÚ) 2016/679.

14.5.      Záujemca udeľuje svoj súhlas na použitie všeobecných údajov o Nehnuteľnosti 

               a fotodokumentácie Nehnuteľnosti za účelom inzercie v tlačených médiách, 

               internete a pod.

14.6.      Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Dohody uzavretej medzi 

               Sprostredkovateľom a Záujemcom, a sú pre obe Strany záväzné. Právne vzťahy 

               vyplývajúce z Dohody sa spravujú Podmienkami účinnými v čase uzatvorenia 

               Dohody.

14.7.      Ak by sa niektoré ustanovenie Podmienok stalo vo vymedzenom rozsahu neplatné 

               alebo neúčinné, ostatné ustanovenia Podmienok zostávajú v platnosti v plnom 

               rozsahu. Strany sa v takom prípade zaväzujú nahradiť príslušné ustanovenie platným 

               ustanovením, ktoré bude obsahovo najbližšie neplatnému alebo neúčinnému 

               ustanoveniu.

14.8.      Dohoda a Podmienky sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej 

               republiky.

Tieto  Podmienky nadobúdajú účinnosť  20.mája 2017.